Daagah nagobaçawe ka eba Gumuz webisite.degamama b'aga metaam namadada. eytsena kwa nawebisite la da bababaçama bawatan kamazahatsama. Looraga damagamashama na1-10 ka dikashanariy,gee'a ka looraga s'iina canaka kamgamama wola kamayiram bawatan.

 Na-eba gumuz b'aga damafaga wola magaz daacokw kaca.

 kaca kwa nata madama makalusha.

B'aga meta kapaŋa macokw kaca kazamuboho matsa kamasha nta bawatan.

Kaboŋgw  kashah wola kaç'ar  masakw nta ka gooda.

Namayirats yilgaca sadal etibiinah

Nney Guba nagobinah yil gaca  sadal

Gafa ka gugunz nagobitsa ka yilagac sadal etibinah

This website was created through funding provided by the European Union. The contents of this website can in no way be taken to reflect the views of the European Union. https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia_en | https://ec.europa.eu/europeaid/index_en