Mad'aaba gumuz

Namatakal zona,nakmashi,naAsoosa  nama na namaç'arak'w  nneya okaaŋg wola na Amar,nawolaç'at'e na sudan koc'ak' bawotaga gumuz tso.  aça kwa kmayiraj makotsa wola gumuz nagoba nnya bawat lak'ojatsa ara.